Резултати от изследване „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19“