Последвайте ни:

Екип

Home Екип

Екип

гл. ас. д-р Илина Начева

гл. ас. д-р Илина Начева е изследовател в областта на социалната психология в  Департамент „Психология“ към Институт за изследване на населението и човека, БАН (ИИНЧ-БАН) и преподавател в Нов български университет. Нейната работа е посветена предимно на изследвания върху социални стереотипи, групова динамика, емоции, лидерство и помагащо поведение. Интересите й са в областта на приложението на смесени методи в социалните изследвания.

проф. д-р Антоанета Христова

проф. д-р Антоанета Христова е политически психолог, фокусиран върху важните теми за формиране на политически имидж, политическо говорене, управление на кризи, процеси на взимане на решение и политическо лидерство. Тя е главен редактор на сп. Психологични изследвания, Председател на Управителния съвет на Институт за политика и Ръководител на Департамент „Психология” към Института за Изследване на Населението и Човека (ИИНЧ-БАН). Специализирала е клиенто-центрирана терапия в Лозана, Швейцария и политическа психология в Университета в Охайо, САЩ. Интересите ѝ са както в сферата на политическата психология така и в по-общия план на социалната психология, ръководейки проекти като: „Стрес и справяне с него в условия на разпространяваща се инфекция от коронавирус”, „Разработване на политики, насочени към българите в чужбина” и участва като изследовател в проекти като: „Психологични детерминанти на нагласите към емиграция и жизнено планиране при младите хора, в контекста на демографските предизвикателство в България”, „Изследване на проявите на агресия и насилие в училище – форми, фактори и мотиви”, „Създаване на методика за изследване на социални представи спрямо обществени лидери” и др.

проф. д-р Йоланда Зографова

проф. д-р Йоланда Зографова е директор на Институт за изследване на населението и човека (ИИНЧ-БАН) и ръководител на секция „Социална, трудова и консултативна психология“. Участва в множество международни и национални научни форуми и има десетки публикации, включително пет книги в сферата на агресивността и на разнообразието. Ръководител и участник е в международни и национални проекти върху изследвания на развитието на Европейската публична сфера, миграцията, междуетническите отношения, агресивността и нейната превенция и др. Научните й интереси са в сферата на агресивното поведение, междугруповите нагласи, социалната и Европейската идентичност, социално-културното разнообразие, гражданската включеност и др. Проф. Зографова е член и на международни, и национални редакционни колегии на научни списания.

доц. д-р Еля Цанева

доц. д-р Еля Цанева е един от водещите академици в Института за Етнология и Фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ-БАН), секция „Историческа етнология”. Тя развива своята научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на културната и социална антропология, и социология, а в последствие развива и сферите на фолклористиката, културната антропология и нематериалното културно наследство. Участвала е в множество изследвания, базирани върху теренни проучвания и научни интерпретации. Била е председател на НС на ИЕФЕМ и Научен секретар на ЕИМ.

доц. д-р Диана Бакалова

доц. д-р Диана Бакалова работи към секция „Социална, трудова и консултативна психология“, Институт за изследване на населението и човека (ИИНЧ-БАН). Тя е участвала като ръководител, изследовател, консултант и/или координатор на повече от 15 международни и национални изследователски проекти. Била е хоноруван преподавател в няколко български университета. Има компетентност и дългогодишен опит с обучения за развитие на ключови компетентности, с фасилитиране и провеждане на интервюта, тренинги и фокус групи, както и с количествени, качествени и смесени методи за изследване. Автор/съавтор е на 2 монографии, повече от 30 научни и 20 научно-популярни студии/статии. Изследователските ѝ интереси са в сферата на психичното благополучие, включително щастие и удовлетвореност от живота; превенция на агресията, насилието и зависимостите от ПАВ; медийна и междуличностна комуникация и идентичност; етнонационално многообразие и междугрупови нагласи; мотивация и ресурси за учене.

гл. ас. д-р Йелис Еролова

гл. ас. д-р Йелис Еролова развива своята научна дейност в секция „Балканска етнология“ към Института за Етнология и Фолклористика с Етнографски Музей (ИЕФЕМ-БАН). Научните ѝ интереси са насочени към проучване на етничността, религията, културното наследство и различни случаи на бедствия. Участва в редица индивидуални и екипни изследвания в България, Румъния, Кипър, Полша и Турция. Автор е на монографията „Добруджа. Граници и идентичности“ (2010г.) и над 50 статии и студии, публикувани в България и в чужбина.

гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева

гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева е млад учен в Секция „Социална, трудова и консултативна психология” към Департамент „Психология” в Институт за изследване на населението и човека (ИИНЧ-БАН). Изследователският ѝ интерес е насочен към областта на организационната и социална психология, и поведенческа икономика. Работи по проекти на тема емиграция, ценности, индивидуална и организационна устойчивост по време на кризи, вземане на решения, управление на риска, управление на екипи, стратегическо развитие. Участва в изследователски проекти и е автор на методика за екипна ефективност. Има опит в организиране и провеждане на обучения и конференции за управление на стрес, емоционална интелигентност, лидерски умения, междукултурни различия. През 2019 г. е избрана за координатор на проект за стратегическо вземане на решения по програма Junior Researcher Programme към University of Cambridge.

гл. ас. д-р Полимира Митева

гл. ас. д-р Полимира Митева е млад учен в Секция „Социална, трудова и консултативна психология” към Департамент „Психология” към Институт за изследване на населението и човека (ИИНЧ-БАН). Участва в няколко проекта (национални и международни) и има богат научен опит.  Изследователският ѝ интерес е насочен към влиянието на дигитализацията върху междуличцностните отношения, потребителско поведение, междугруповия контакт и емоции, дискриминация и предразсъдъци.

докторант Валентина Долмова

докторант Валентина Долмова е млад изследовател в областта на социалната психология в Департамент „Психология“ към Институт за изследване на населението и човека (ИИНЧ-БАН). Нейната дисертация се концентрира върху две основни области – политическата психология и консуматорското поведение, като същевременно активно подкрепя осъществяването на различни проекти в по-широкия контекст на социалната психология. Интересите на Валентина са в интердисциплинарните връзки и обогатяване на социалните изследвания чрез смесени методи на изследване. Извън своята научна дейност Валентина работи като психотерапевт по проблемите свързани със стрес и управление на динамично-променящи се среди.