Последвайте ни:

Изследванията върху ефектите на кризата в България

Home Изследванията върху ефектите на кризата в България

База данни с литература (библиографски данни): Съдържа публикувани анализи и резултати от проучвания, свързани с ефектите на кризата, породена от COVID-19 в България и публикации с пряко отношение към ключови елементи от изследователския модел и методологията на проект „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на преживяванията“. Списъкът от източници подлежи на разширяване и актуализация.

Dimitrova, E., & Alexandrova-Karamanova, A. (2023). Biopsychosocial Factors of Adolescent Health Risk Behaviours during the COVID-19 Pandemic—Insights from an Empirical Study. Societies13(7), 169. https://doi.org/10.3390/soc13070169

Dragova-Koleva, S., Koralov, M., & Yankov, M. (2022). PERCEIVED EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON LOVE, SOCIAL AND PROFESSIONAL LIFE. Psychological Research (in the Balkans)25(2). https://doi.org/10.7546/PsyRB.2022.25.02.01

HRISTOVA, A., & KARASTOYANOV, G. (2022). Stress and Coping Strategies With it During the First Wave of Covid-19 in Bulgaria. Psychological Research (in the Balkans)24(1). Retrieved from https://journalofpsychology.org/index.php/1/article/view/15

Ivanova, M., & Dzhoubrova, S. (2022). RELIGIOUS VIEWS AND RELIGIOUS STRUGGLES IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC. Psychological Research (in the Balkans)25(2). https://doi.org/10.7546/PsyRB.2022.25.02.05

Maeva, M. (2022). FAMILY WELL-BEING DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN BULGARIA. Psychological Research (in the Balkans)25(2). https://doi.org/10.7546/PsyRB.2022.25.02.03

Misheva, V., Hristova, A., Palm, F., Nacheva, I., Hopstadius, M., & Blasko, A. (2023) Framing the “exceptions to the rule” in analyses of responses to the first wave of the COVID-19 pandemic: A study of European poles involving Sweden and Bulgaria. In Crisis and the Culture of Fear and Anxiety in Contemporary Europe (pp. 203-223). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003290254

Paunova-Markova, E. (2022). PERCEIVED THREATS AND DIFFICULTIES OF MOTHERS OF YOUNG CHILDREN AFTER 9 MONTHS IN A COVID-19 PANDEMIC. Psychological Research (in the Balkans)25(2). https://doi.org/10.7546/PsyRB.2022.25.02.02

Paunova-Markova, E. (2020). Perceived threats and difficulties of mothers of young children during a state of emergency in a COVID-19 pandemic. Psychological Research, Volume 23, Number 3, 2020, 330-354. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=925865&fbclid=IwAR00Mz1hH8AdYXl-sp-F3U18L1qH_8VwMGLMc2l-xmndfuew542HasgyASE

Александрова, С. (2020). Информацията и нейната роля за общественото мнение в извънредно положение. сп. Етически изследвания, бр. 5, кн. 1 https://je sbg.com/salexandrova-informatsiyata-i-neynata-rolya-za-obshtestvenoto-mnenie-v-izvanredno-polozhenie/

Бакрачева, М., Замфиров, М., Коларова, Ц. и Е. Софрониева. (2020). Живот в условията на криза (Covid-19). София, 2020, ISBN 978-619-91067-4-7 https://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/08/COVID-1.pdf

Бакрачева, М., Замфиров, М., Коларова, Ц. и Е. Софрониева. (2021). Живот в условията на криза (Covid-19), Вълна 2. Веда Словена – ЖГ, ISBN 978-954-8846, https://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/04/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0-2.pdf

Стойчева, К., Попова, К. (2020). Когато неопределеността ни плаши. Психологични изследвания, Том 23, Кн. 3, 2020, 279-297. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=925856

Христова, E., Янева-Дамянова, И., Симеонов, А. (2023) Институционално недоверие и липса на лично деятелство като фактори, предопределящи възникването на психични проблеми в условията на пандемията от коронавирус. Пловдивско университетско издателство. Електронно издание: http://lsr-covid19.com/wp-content/uploads/2023/02/NEW___MONOGRAFIA_2023_v2.pdf

ИИНЧ-БАН, Департамент „Психология“ (2020). Проучване „Стрес и справяне с него в условия на разпространяваща се инфекция от коронавирус“, https://www.iphs.eu

Резултати от проучването – Етап I

Резултати от проучването – Етап II

Резултати от проучването – Етап III

 

Тренд (2020), Проучване: „Нагласи на българите спрямо кризата с разпространението на COVID-19 (1 част) (април 2020)

Резултати от проучването – Част 1/ април 2020

Тренд (2020), Проучване: „Нагласи на българите спрямо кризата с разпространението на COVID-19 (2 част) (Май 2020)

Резултати от проучването – Част 2/ май 2020